Анто Јанковиќ, Подгорица: Да се препознае потенцијалот на социјалното претприемништво

Развојот на социјалната економија и социјалното претприемништво може значително да помогне во елиминирање на социјалната нееднаквост, да се отстрани контрастот помеѓу север и југ, да се обезбеди рамномерен економски развој и други. Анто Јанковиќ Во последниве години сѐ повеќе се зборува за социјалното (општествено) претприемништво во Црна Гора, пред сѐ благодарение на Европската унија и